กำหนดการ

08.00 ลงทะเบียนและชมวีดิทัศน์
08.45 ปิดประตูห้องสัมมนาเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยและเตรียมต้อนรับนายกรัฐมนตรี
09.00 กล่าวรายงาน
นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
09.05 กล่าวเปิดงานสัมมนา
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุน
9.35 ถ่ายภาพร่วมกัน
9.40 พักรับประทานอาหารว่าง
10.00 กล่าวปาฐกถาพิเศษ “ปีแห่งการลงทุน: เปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาส”
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี
10.30 การบรรยาย เรื่อง “มาตรการ BOI ต้อนรับปีแห่งการลงทุน”
นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
11.00 การเสวนา หัวข้อ “รวมพลังมาตรการสนับสนุน เพื่อยกระดับประเทศไทย”
 • เปลี่ยนโฉมไทยด้วย Connectivity 
  นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม  
 • มาตรการสนับสนุนนวัตกรรมและ startup 
  นายสรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 • ปฏิวัติดิจิทัล: กระจายโอกาสให้คนไทยทั้งประเทศ 
  นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • การปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมไทยสู่ยุค 4.0 
  นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
12.00 ถาม-ตอบ
12.30 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30-16.30 คลินิกการลงทุนแบบครบวงจร (ให้บริการเป็นภาษาไทย อังกฤษ ญี่ปุ่นและจีน)
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 • กระทรวงอุตสาหกรรม (กรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม)
 • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
 • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (องค์การมหาชน)
 • ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 • EECi

หมายเหตุ มีบริการล่ามและหูฟังแปลเป็นภาษาอังกฤษ และญี่ปุ่น แบบ Simultaneous ตลอดงานสัมมนาช่วงเช้า